جایگاه استقبال رسمی از مقامات

جایگاه استقبال رسمی از مقامات و دعوت شدگان بنابر صلاح دید سازمان یا نهاد میزبان نسبت به ارج نهادن به مقام و منزلت شخص دعوت شده صورت میپذیرد که می بایست دو روز پیش از ورود میهمانان اسمی در اختیار مسئولین شرکت جوان سیر ولیعصر قرار گیرد که طی هماهنگی با این بخش از فرودکاه  ( براساس قرارداد از پیش منعقد شده) نسبت به ارائه خدمات C.I.P  اقدام شود.

خدمات C.I.P شامل :

انتقال شخص مورد نظر بدون معطلی و پیش از خروج دیگر مسافران از هواپیما اختصاص مکانی آرام و بسیار مجلل با امکانات ویژه مانند دسترسی به اینترنت و وسایل ارتباط جمعی.

پذیرایی اختصاص در طول مدت انجام امور گمرکی ، حمل بار و چمدان های میهمان انجام امور بازرسی گذرنامه و تایید ویزا به صورت اختصاص پی و بدون منتظر ماندن در صف