قوانین و مقررات

1_چنانچه درخواست کننده سرویس آدرس خود یا گیرنده سرویس را بطور کامل در این توافقنامه اعلام نکرده باشید بطوریکه ارسال خودرو  مقدور نگردد و یا گیرنده از دریافت سرویس اراِیه شده خودداری نماید درخواست کننده  مکلف به پرداخت هزینه سرویس درخواست شده خود بوده و متعهد به پرداخت هزینه رفت و برگشت و اتلاف وقت وی از کسر 15 دقیقه به تناسب زمان معطلی خواهد بود.

2 _ چنانچه درخواست کننده سرویس بر خلاف اظهارات خود سفارشی را که حمل آن برابر مقررات و قوانین جاری کشور ممنوع میباشد ارسال نماید مسئولیت پاسخگویی قانونی آن در کلیه مراجع اداری و قضایی ذیر بط مستقیماً به عهده وی بوده و باید خسارتی را که بر اثر این امر به دفتر وارد آمده است جبران نماید بدهی است سفارش دهنده سرویس مسئولیت کلیه عواقب آن را بر عهده میگیرد

3 _ درخواست کننده سرویس مکلف است هنگام تحویل خودروی درخواستی  خود نوع خودرو و مسیر درخواستی خود را دقیقاً به شرکت اعلام نموده تا در جابجایی مسافران دقت لازم بعمل آید در غیر این صورت شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت وارد ه به محموله را نخواهد داشت

4 _ چنانچه زمان سوار وپیاده شدن هر کدام بیش از 30 دقیقه بطول انجامد مشتری موظف است پس از هماهنگی با دفتر به ازای هر 30 دقیقه اتلاف وقت وقت مبلقی بر حسب تعرفه ساعت به راننده به عنوان اضافه  پرداخت نماید

5 _ مسیرهایی که خارج از مسیر ذکر شده درخواستی باشد مشمول هزینه اضافی می گردد همچنین مسیر خاکی و کوهستانی نیز که بیشتر در تورها مورد استفاده قرار میگیرد مشمول هزینه اضافی و هماهنگی با شرکت میباشد.

6 _ مدت اعتبار سفارش 24 ساعت میباشد

7 _ مشترک ملزم به دریافت نسخه ی فرستنده و نگهداری آن تا حصول اطمینان از انجام امور محموله میباشد . همچنین مشترک یا گیرنده اخذ نسخه موظف به پرداخت مبلغ مندرج در بارنامه به عنوان کرایه به راننده میباشد

8_ دفتر در رابطه با صدمات پیامدی و خاص شامل فقدان درامد سودها و یا استفاده از محتویات و از دست دادن شانس و فرصت ها یا دیگر صدمات غیر مستقیم که فقدان آسیب یا تغییر تحویل نادرست و یا تحویل ندادن محموله فرستنده ایجاد می شود . مسئولیتی نخواهد داشت حتی اگر راننده از احتمال بروز این صدمات آگاهی داشته باشد

9 _ تخلیه و بار گیری به عهده مشتری بوده ودر صورت بارگیری و تخلیه توسط راننده و یا کارگر مشمول هزینه اضافه میگردد

10 _ دفتر در قبال مسافر یا محوله ای که مستقیماً به راننده اعلام شده و دفتر اعلام نکرده باشد هیچ گونه مسئولیتی ندارد