تشریفات

تشریفات


مترادف تشریفات: آداب، اتیکت، تجمل، تکلف، فرمالیته، مراسم


برابر پارسی: آیین ها

خدمات خودرو تشریفات
[limousine service] [گردشگری و جهانگردی] خدمات مربوط به انتقال مهمان ها، به ویژه از فرودگاه به مهمان خانه یا به عکس، با خودروهای تشریفات
Read more...